Telefono nr.
Lietuva:
Pir. - Ketv. 9:00 - 17:00
Penkt. 9:00 - 16:30
Estija:
Pir. - Ketv. 9:00 - 18:00
Penkt. 9:00 - 17:00
Kalba: LT

Paslaugų teikimo taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB „Tirnoda”, į.k. 305340230, buveinės adresas Laisvės pr. 115, Vilnius (toliau – Tarpininkas), paslaugų teikimo interneto svetainėje www.xdalys.lt

(toliau – www.xdalys.lt arba Interneto svetainė ) taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Tarpininko Interneto Svetainėje teikiamų paslaugų sąlygas bei tvarką.

 

Taisyklės nustato bendrąsias Interneto Svetainėje sudaromų sutarčių sąlygas ir yra neatsiejama šių sutarčių dalis.

Šios Taisyklės neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios pirkėjų teises, kurias nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Tarpininkas – UAB „Tirnoda“ www.xdalys.lt tvarkantis ir administruojantis, taip pat teikiantis kitas, su naudojimusi www.xdalys.lt susijusias, paslaugas asmuo.

Vartotojas - asmuo, norintis peržiūrėti Skelbimą ir (arba) norintis įsigyti Skelbimuose esančią prekę  ar bet kokia kita forma besinaudojantis www.xdalys.lt.

Prekė– naudotos ir naujos automobilių detalės, aksesuarai ir kitos dalys, parduodamos www.xdalys.lt.

Skelbimas – Tarpininko iš kitų šalių tinklapių paimtas, išverstas į lietuvių kalbą ir patalpintas www.xdalys.lt svetainėje siūlomų prekių skelbimas.

Tikrasis pardavėjas – asmuo, kuris yra prekės pardavėjas ir/ar savininkas. UAB „Tirnoda“ yra tik tarpininkas tarp tikrojo pardavėjo ir vartotojo.

Prieš pradėdamas naudotis www.xdalys.lt ir joje Tarpininko teikiamomis paslaugomis, Vartotojas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis.

Vartotojas sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis išreiškia bet kokiu būdu ir forma pradėjęs naudotis www.xdalys.lt. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis www.xdalys.lt.

 Sudaryti Sutartis su www.xdalys.lt turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas Sutartis. Vartotojas sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad turi teisę registruotis ir (arba) pirkti prekes Interneto Svetainėje.

Tarpininkas tik sudaro technines galimybes peržiūrėti Skelbimų duomenų bazę. Tarpininkas nėra jokių siūlomų prekių savininkas ir/ar pardavėjas, ir/ar gamintojas. Tarpininkas tik tarpininkauja tarp Tikrojo prekės pardavėjo ir Vartotojo, padėdamas Vartotojui susipažinti su siūloma preke, užsakyti prekę, sumokėti prekės kainą bei pristatydamas prekę į Vartotojo pasirinktą vietą.

Tarpininkas turi teisę vienašališkai keisti www.xdalys.lt teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, bet kurias Taisyklių nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

UAB „Tirnoda“ vadovaujasi minimalaus asmens duomenų kiekio tvarkymo principu. Tačiau tam, kad galėtu teikti tarpininkavimo paslaugas, jai būtina tvarkyti asmens duomenis.

Užsisakyti interneto svetainėje www.xdalys.lt siūlomas prekes Vartotojas gali užsiregistruodamas šioje interneto svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį.

Vartotojas registruodamasis www.xdalys.lt interneto svetainėje atitinkamuose Tarpininko pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo, tinkamam įvykdymui, būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, tikslų prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą bei gali nurodyti savo lytį, gimimo datą ir juridinio asmens pavadinimą.

Vartotojas patvirtina, kad jo interneto svetainėje pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi.

Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, pareiškia, kad jis pateikia savo asmens duomenis www.xdalys.lt laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu www.xdalys.lt duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos. Asmens duomenys tvarkomi, siekiant tinkamai suteikti paslaugas Vartotojams (suteikti informaciją apie atitinkamų produktų pardavimą, užsakyti tam tikrą prekę/paslaugą ir pan.). Vartotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo interneto svetainės sistemoje tikslu.

Vartotojas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Vartotojui, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

Tarpininkas patvirtina, jog Vartotojo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik šiame skyriuje įvardintais tikslais. Tarpininkas įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Tarpininko partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Vartotojo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

 Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Vartotojas visus prašymus Tarpininkui, susijusius su Vartotojo asmens duomenų apsauga, privalo pateikti raštu (įskaitant pranešimą bendruoju arba klientų aptarnavimo skyriaus el. paštu, nurodytu interneto svetainės kontaktuose).

Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia Tarpininkui teisę siųsti Vartotojui Tarpininko įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus bei informacinius pranešimus. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Tarpininką būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose.

 

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES SUDARYMAS

Šios sutarties (toliau – Sutartis) šalimis yra UAB „Tirnoda“ kaip interneto svetainės www.xdalys.lt administratorius (toliau – Tarpininkas) iš vienos pusės ir fizinis arba juridinis asmuo, perkantis prekes esančias skelbiamuose skelbimuose svetainėje www.xdalys.lt (toliau – Vartotojas)

Sutartis tarp Tarpininko ir Vartotojo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Vartotojas, išsirinkęs užsakomą prekę ir suformavęs krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Vartotojas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo. 

Susitarimas su Vartotoju visada apibrėžiamas reikalavimais ir taisyklėmis, kurie pateikiami šiame dokumente, išskyrus tuos atvejus, kai su Tarpininku yra sudaryta raštiška sutartis, kurioje nustatyta kitaip. Vartotojas, prieš pradėdamas naudotis paslaugomis, privalo susipažinti su šių Taisyklių nuostatomis.

Visos Sutartys www.xdalys.lt yra sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones (kompiuterių tinklus). Tarpininkas, sudarydamas Sutartis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-959 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai Sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis su vėlesniais pakeitimais ir/ar papildymais.

Veiksmai, atliekami sudarant Sutartį:

Vartotojas www.xdalys.lt išsirenka prekę;

Vartotojas perskaito ir išsamiai susipažįsta su www.xdalys.lt pateikiama informacija apie konkrečią prekę. Kilus klausimams ar neaiškumams Vartotojas turi kreiptis į Tarpininką interneto svetainėje www.xdalys.lt nurodytais kontaktais;

Vartotojui susipažinus su informacija apie prekę, www.xdalys.lt svetainėje paspaudžiama nuoroda „įdėti į krepšelį“ ar kita analogiška nuoroda;

Vartotojui pasirinkus visas pageidaujamas prekes atidaromas „krepšelis“ ir toliau, vykdant nurodymus, suvedami visi reikalaujami duomenys bei atliekami kiti nurodyti veiksmai;

Vartotojui perskaičius Taisykles ir, sutinkant su jomis, pažymimas laukelis „sutinku su šiomis taisyklėmis";

Vartotojui pasirinkus mokėjimo būdą, atliekamas mokėjimas ir užbaigiamas pirkimas.

Vartotojas turi teisę atsisakyti Interneto Svetainėje sudarytos pirkimo - pardavimo Sutarties, pranešdamas apie tai raštu Tarpininkui per 7 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai Vartotojo sutikimu Sutartis buvo pradėta vykdyti nepasibaigus septynių darbo dienų terminui. Tokiu atveju Tarpininkas prisiima įsipareigojimą dėti visas įmanomas pastangas, kad Prekę būtų grąžinta Tikrajam pardavėjui bei grąžinti Vartotojui sumokėtą Prekės kainą. Tarpininko atlyginimas, tokiu atveju, Vartotojui negrąžinamas.

 

VARTOTOJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Vartotojas turi teisę pirkti prekes www.xdalys.lt interneto svetainėje šių Taisyklių ir kitose Tarpininko interneto svetainės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

Vartotojas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes.

Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Vartotojo registracijos formoje pateikti duomenys, Vartotojas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

Vartotojas, naudodamasis www.xdalys.lt interneto svetaine, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Interneto svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Vartotojas turi teisę reikalauti savalaikio ir tinkamo užsakytų prekių pardavimo ir pristatymo, išskyrus atvejus numatytus šioje sutartyje.

 

TARPININKO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Jei Vartotojas bando pakenkti Interneto svetainės darbo stabilumui ir saugumui, ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Tarpininkas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Vartotojui galimybę naudotis Interneto svetaine arba išskirtiniais atvejais panaikinti Vartotojo registraciją.

Tarpininkas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti www.xdalys.lt veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Vartotojo nuostolius.

Tarpininkas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles paskelbdamas pakeistas Taisykles interneto svetainėje www.xdalys.lt Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

Tarpininkas turi teisę iš anksto nepranešęs Vartotojui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Vartotojas, pasirinkęs numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

Tarpininkas turi teisę atsisakyti parduoti ir pristatyti prekes, jei registracijos, prekių užsakymo ir apmokėjimo metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys.

Tarpininkas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Interneto svetainėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Vartotojui galimybę naudotis www.xdalys.lt teikiamomis paslaugomis. Tarpininkas nesuteikia jokių garantijų, kad www.xdalys.lt veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Tarpininkas neatsako už jokius Vartotojo nuostolius, susijusius su www.xdalys.lt veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

Tarpininkas įsipareigoja gavęs Vartotojo mokėjimą, pervesti prekės kainą tikrajam pardavėjui, paimti prekę iš šio ir pristatyti Vartotojo užsakytas prekes, Vartotojo nurodytu adresu, Taisyklėse nurodytomis sąlygomis. 

 

PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

Prekių kainos Interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

Skelbime nurodytos prekių kainos (toliau vadinama www.xdalys.lt kaina) susideda iš dviejų dalių:

Tikrojo pardavėjo nurodytos prekių kainos (toliau vadinama Prekės kaina);

bei Tarpininko atlyginimo už paslaugas, kuri sudaro nuo 10% iki 30% procentų nuo Prekės kainos (toliau vadinama Tarpininko atlyginimas). Tarpininko atlyginimas skirtas padengti Tarpininko, vykdant Vartotojo užsakymą, patirtoms išlaidoms (įskaitant, bet neapsiribojant pavedimo mokesčiu, svetainės administravimo, prekės parvežimo į tarpininko sandėlį išlaidas ir kt.) padengti bei Tarpininko užmokesčiui.

Skelbimuose nurodomos dvi kainos – www.xdalys.lt kaina, prekes atsiimant Tarpininko sandėlyje bei www.xdalys.lt kaina, prekes pristatant Vartotojo nurodytu adresu (tokiu atveju prie www.xdalys.lt kainos dar pridedama ir kurjerio paslaugų kaina).

Vartotojas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

per „Paysera“ sistemą;

per „Stripe“ sistemą;

bankiniu pavedimu.

Atsiskaitydamas numatytais apmokėjimo būdais, Vartotojas įsipareigoja sumokėti nedelsiant po užsakymo suformavimo. Tik gavus apmokėjimą už prekes Tarpininkas pradeda formuoti prekių siuntinį ir pradeda skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

Vartotojas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai –sąskaitos faktūros, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Vartotojo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. UAB „Tirnoda“ yra tik Tarpininkas ir www.xdalys.lt svetainės administratorius, todėl gali išrašyti sąskaitą faktūra tik už savo suteiktas paslaugas tai yra - Tarpininko atlyginimą, jei vartotojas nori gauti sąskaitą faktūra ir už prekes, vartotojas privalo kreiptis į Tikrąjį pardavėja, kurio duomenis Tarpininkas pateikia, kartu su sąskaitą faktūrą už www.xdalys.lt suteiktas paslaugas.

Tarpininkas Vartotojo suteiktų paslaugų sąskaitas faktūras taip pat patalpina www.xdalys.lt skiltyje „Jūsų paskyra“. Sąskaitos faktūros aukščiau nurodyta forma pateikiamos Vartotojui ne vėliau kaip iki prekių perdavimo jam momento. Vartotojui pateikus užsakymą, www.xdalys.lt, skiltyje „Jūsų paskyra“ Vartotojas mato ir gali atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, pristatymo mokesčiai ir kiti remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.

Tarpininkas ir Vartotojas susitaria, kad Vartotojui pateikus prekės užsakymą ir Tarpininkui jį patvirtinus, prekės kaina gali kisti, atsižvelgiant į Prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Vartotojui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Vartotojui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį prieš 3 dienas, turi teisę nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.

 

PREKIŲ PRISTATYMAS

Prekės Vartotojui pristatomos Tarpininko sandėlyje, esančiame adresu Laisvės pr. 115, Vilnius arba Vartotojo, užsakant prekes, nurodytu prekių pristatymo adresu.

Prekes pristato Tarpininkas arba jo įgaliotas atstovas.

Tarpininkas pateikia prekes Vartotojui per 3 darbo dienas, gavęs jas  iš Tikrojo pardavėjo (Tarpininkas privalo informuoti Vartotoją jo nurodytu el. paštu apie tai, kad prekė gauta iš Tikrojo pardavėjo). Šie terminai netaikomi, kai Tikrasis pardavėjas nebeturi užsakytos prekės, o Vartotojas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Vartotojas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Tarpininko nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Tarpininkas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Vartotoju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas, analogiškos prekės pateikimo arba sumokėtos kainos grąžinimo tvarką.

Visais atvejais Tarpininkas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Vartotojui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Vartotojo kaltės arba dėl nuo Vartotojo priklausančių aplinkybių. 

Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus pilną apmokėjimą už prekes.

Vartotojas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Vartotojo pateiktais duomenimis, Vartotojas neturi teisės reikšti Tarpininkui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Prekių pateikimo Vartotojui metu Vartotojas privalo kartu su Tarpininku arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą ir (ar) prekių kiekio ir (ar) kokybės ir (ar) asortimento neatitikimą Vartotojas privalo tai nurodyti Tarpininko arba jo įgalioto atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame Prekių pristatymo dokumente ir (ar) surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą.

Vartotojui ar jo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius Tarpininko ar jo įgalioto atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame Prekių pristatymo dokumente be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka  pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame Prekių pristatymo dokumente, tinkamai atliktos ir Tarpininkas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Vartotoją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų.

Pristačius prekes Vartotojo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Vartotojui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar Prekes faktiškai priima Vartotojas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu.

Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Vartotojas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Tarpininką. Priešingu atveju Vartotojas praranda teisę reikšti Tarpininkui reikalavimus, susijusius su Prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

Nuosavybės teisė į Prekes bei Prekių atsitiktinio žuvimo, praradimo ar sugadinimo rizika pereina Vartotojui nuo Prekių perdavimo momento, kuris įforminamas pasirašant Sutartyje numatytą Prekių priėmimo – perdavimo dokumentą. Nuo šio momento materialiai atsakingu už Prekes tampa Vartotojas.

 

PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

Kiekvienos www.xdalys.lt prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančioje prekės nuotraukoje. Esant abejonėms ar iškilus klausimams dėl prekių savybių ir/ar kokybės, Vartotojas turi kreiptis į Tarpininką, jo nurodytais kontaktais.

Tarpininkas neatsako už tai, kad interneto svetainėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Vartotojui rekomenduojama kreiptis į svetainės www.xdalys.lt konsultantą dėl papildomos prekės informacijos.

Vartotojas žino, kad prekė www.xdalys.lt svetainėje skelbiamos naujos ir naudotos  ir kad Tarpininkas nėra Prekės pardavėjas ir/ar savininkas, ir/ar gamintojas ir pan.

Kadangi Tarpininkas nėra Prekės pardavėjas ir/ar savininkas, ir/ar gamintojas ir pan. jis neprisiima jokių įsipareigojimų dėl Prekės kokybės ir/ar jos atitikimo šioms Prekėms keliamiems įprastiems kokybiniams reikalavimams.

Tarpininkas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Vartotojas ar asmenys, kuriems Vartotojas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės skirtos naudojamos, pažeidė Prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir (ar) sandėliavimo taisykles ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas gamtinių reiškinių, nenugalimos jėgos, pašalinio fizinio, cheminio ar kitų žalingų veiksnių poveikio arba atsiradęs dėl Vartotojo ar trečiųjų asmenų kaltės.

 

NEKOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

Vartotojas supranta, kad prekės gali būti naudotos, kad Tarpininkas tik tarpininkauja tarp Tikrojo prekės pardavėjo ir Vartotojo, padėdamas Vartotojui surasti, pasirinkti, susipažinti su siūloma preke, užsakyti prekę, sumokėti prekės kainą bei pristatydamas prekę į Vartotojo pasirinktą vietą. Vartotojas supranta, kad dėl šių priežasčių esant Prekių trūkumams jis turi kreiptis tiesiogiai į Tikrąjį pardavėją, kurio (Teikėjui žinomus) duomenis Vartotojui privalo nurodyti Tarpininkas. Tarpininkas įsipareigoja bendradarbiauti ir teikti pagalbą Vartotojui siekiant grąžinti nekokybišką prekę Tikrajam pardavėjui.

Primename, kad parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. Žemiau Vartotojo patogumui nurodome esmines šių taisyklių sąlygas.

Pirkėjui - Vartotojui grąžinant Prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

Grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje.

Prekė turi būti Pirkėjo - Vartotojo nenaudota, nesugadinta ir grąžinta per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo datos.

Grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).

Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).

Jei Pirkėjas - Vartotojas nesilaiko šiame aukščiau nustatytos Prekių grąžinimo tvarkos, Tikrasis Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių.

Prekės keičiamos ar grąžinamos vienoje iš Tikrojo Pardavėjo prekybos vietų. Pirkėjas – vartotojas Tikrajam Pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo Prekės trūkumus ir Pirkėjo - Vartotojo pagal Taisyklių nuostatas pasirinktą reikalavimą.

Jeigu pirkėjas – vartotojas nepateikia Prekės pirkimą-pardavimą iš Tiktojo Pardavėjo patvirtinančio dokumento, Prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

Kadangi prekės gali būti naudotos, atkreipiame dėmesį, kad tuo atveju jei Vartotojui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis gali pasinaudoti teise per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių pardavimo dienos, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke, tik esant pardavėjo sutikimui.

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

 

ATSAKOMYBĖ

Vartotojas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Vartotojas nepateikia tikslių asmens duomenų, Tarpininkas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Vartotojo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

Vartotojas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

Užsiregistravęs Vartotojas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.xdalys.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie interneto svetainės naudodamasis Vartotojo prisijungimo duomenimis, Tarpininkas šį asmenį laiko Vartotoju.

Tarpininkas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Vartotojas, neatsižvelgdamas į Tarpininko rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Garantinėmis taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Jei Tarpininko internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Tarpininkas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

Tarpininkas neatsako dėl Vartotojo ir Tarpininko partnerių, kurių paslaugas Tarpininkas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.

 

APSIKEITIMAS INFORMACIJA

Tarpininkas visus pranešimus siunčia Vartotojo registruojantis pateiktu elektroninio pašto adresu.

Vartotojas visus pranešimus ir klausimus siunčia Tarpininko internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Vartotojas ir Tarpininkas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Tarpininko elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Tarpininką, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Vartotojo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką) laikoma pateikta Vartotojui raštu.

Šios Taisyklės neriboja teisės aktuose nustatytų vartotojų teisių.