Paslaugų teikimo taisyklės - Xdalys.lt | XDALYS.LT
 

Bene didžiausia naudotų ir naujų auto detalių pasiūla Lietuvoje !

Pas mus rasite visas automobilių detales per keletą sekundžių

19 579 062
Toks kiekis dalių yra svetainėje

PASLAUGŲ TEIKIMO INTERNETINĖJE SVETAINĖJE XDALYS.LT TAISYKLĖS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB „Kostrzewa Baltic”, į.k. 301891670, PVM kodas LT100004336711 buveinės adresas Gabijos g. 32, Vilnius (toliau – Tiekėjas), paslaugų teikimo interneto svetainėje xdalys.lt (toliau – xdalys.lt arba Interneto svetainė ) taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Tiekėjo Interneto Svetainėje teikiamų paslaugų sąlygas bei tvarką.

 

Taisyklės nustato bendrąsias Interneto Svetainėje sudaromų sutarčių sąlygas ir yra neatsiejama šių sutarčių dalis.

Šios Taisyklės neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios pirkėjų teises, kurias nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Tiekėjas - xdalys.lt tvarkantis ir administruojantis, taip pat teikiantis kitas, su naudojimusi xdalys.lt susijusias, paslaugas asmuo, nurodytas Taisyklių 1 p.

Vartotojas - asmuo, norintis peržiūrėti Skelbimą ar bet kokia kita forma naudojantis xdalys.lt.

Prekė– naudotos ir naujos automobilių detalės, aksesuarai ir kitos dalys.

Skelbimas – Tiekėjo iš kitų šalių tinklapių paimtas, išverstas į lietuvių kalbą ir patalpintas xdalys.lt skelbimas apie siūlomas prekes.

Tikrasis pardavėjas – asmuo, kuris yra prekės pardavėjas ir/ar savininkas.

Prieš pradėdamas naudotis xdalys.lt ir joje Tiekėjo teikiamomis paslaugomis, Vartotojas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis.

Vartotojas sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis išreiškia bet kokiu būdu ir forma naudodamasis xdalys.lt. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis xdalys.lt.

 

Sudaryti sutartis xdalys.lt turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas sutartis.Vartototojas sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad turi teisę registruotis ir (arba) pirkti prekes Interneto Svetainėje.

Tiekėjas tik sudaro technines galimybes peržiūrėti Skelbimų duomenų bazę ir nėra jokių siūlomų prekiųsavininkas ir/ar pardavėjas, ir/ar gamintojas. Tiekėjas tik tarpininkauja tarp Tikrojo prekės pardavėjo ir Vartotojo, padėdamas Vartotojui susipažinti su siūloma preke, užsakyti prekę, sumokėti prekės kainą bei pristatydamas prekę į Vartotojo pasirinktą vietą.

Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti xdalys.lt teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, bet kurias Taisyklių nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Užsisakyti interneto svetainėjexdalys.lt siūlomas prekes Vartotojas gali užsiregistruodamas šioje interneto svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį.

Vartotojas registruodamasis xdalys.lt interneto svetainėje atitinkamuose Tiekėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, tikslų prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą bei gali nurodyti savo lytį, gimimo datą ir juridinio asmens pavadinimą.

Vartotojas patvirtina, kad jo interneto svetainėje pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi.

Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, pareiškia, kad jis pateikia savo asmens duomenis patalpinimui interneto svetainėje laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu interneto svetainės duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Vartotojams (suteikti informaciją apie atitinkamų produktų pardavimą, užsakyti tam tikrą prekę/paslaugą ir pan.). Vartotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo interneto svetainės sistemoje tikslu.

Vartotojas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Vartotojui, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

Tiekėjas patvirtina, jog Vartotojo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik šiame skyriuje įvardintais tikslais. Tiekėjas įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Tiekėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Vartotojo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

 

Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Vartotojas visus prašymus Teikėjui, susijusius su Vartotojo asmens duomenų apsauga, privalo pateikti raštu (įskaitant pranešimą bendruoju arba klientų aptarnavimo skyriausel.paštu, nurodytu interneto svetainės kontaktuose).

Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia Tiekėjui teisę siųsti Vartotojui Teikėjo įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus bei informacinius pranešimus. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Tiekėją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose.

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES SUDARYMAS

Sutartis tarp Tiekėjo ir Vartotojo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Vartotojas, išsirinkęs užsakomą prekę ir suformavęs krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Vartotojas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo. 

Susitarimas su Vartotoju visada apibrėžiamas reikalavimais ir taisyklėmis, kurie pateikiami šiame dokumente, išskyrus tuos atvejus, kai su Tiekėju yra sudaryta raštiška sutartis, kurioje nustatyta kitaip. Vartotojas, prieš pradėdamas naudotis paslaugomis, privalo susipažinti su šių Taisyklių nuostatomis.

Visos sutartys xdalys.lt yra sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones (kompiuterių tinklus). Tiekėjas, sudarydamas sutartis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-959 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis su vėlesniais pakeitimais ir/arpapildymais.

Veiksmai, atliekami sudarant sutartį:

Xdalys.lt išsirenkama prekė;

Perskaitoma ir išsamiai susipažįstama su xdalys.lt pateikiama informacija apie konkrečią prekę. Kilus klausimams ar neaiškumams Vartotojas turi kreiptis į Tiekėją interneto svetainėje xdalys.lt nurodytais kontaktais;

Susipažinus su informacija apie prekę, xdalys.lt svetainėje paspaudžiama nuoroda „įdėti į krepšelį“ ar kita analogiška nuoroda;

Pasirinkus visas pageidaujamas prekes atidaromas „krepšelis“ ir toliau vykdant nurodymus suvedami visi reikalaujami duomenys bei atliekami kiti nurodyti veiksmai;

Perskaitomos Taisyklės ir, sutinkant su jomis, pažymimas laukelis „sutinku su šiomis taisyklėmis";

Pasirenkamas mokėjimo būdas, atliekamas mokėjimas ir užbaigiamas pirkimas.

Vartotojas turi teisę atsisakyti Interneto Svetainėje sudarytos pirkimo - pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu Tiekėjui per 7 darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos, išskyrus tuos atvejus kai Vartotojo sutikimu sutartis buvo pradėta vykdyti nepasibaigus septynių darbo dienų terminui.Tokiu atveju Tiekėjas prisiima įsipareigojimą dėti visas įmanomas pastangas, kad Prekę grąžinti Tikrajam pardavėjui bei grąžinti Vartotojui sumokėtą Prekės kainą. Tiekėjo atlyginimas tokiu atveju Vartotojui negrąžinamas.

 

VARTOTOJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Vartotojas turi teisę pirkti prekes xdalys.lt internetosvetainėje šių Taisyklių ir kitose Tiekėjo interneto svetainės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

Vartotojas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes.

Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Vartotojo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

Vartotojas, naudodamasis xdalys.lt internetosvetaine, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetosvetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

TIEKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Jei Vartotojas bando pakenkti internetosvetainės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Tiekėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetosvetaine arba išskirtiniais atvejais panaikinti Vartotojo registraciją.

Tiekėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės svetainės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Vartotojo nuostolius.

Tiekėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles paskelbdamas pakeistas Taisykles interneto svetainėje xdalys.ltPakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

Tiekėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Vartotojui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Vartotojas, pasirinkęs Taisyklių 35 punkte numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

Tiekėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetosvetainėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Vartotojui galimybę naudotis xdalys.lt teikiamomis paslaugomis.Tiekėjas nesuteikia jokių garantijų, kad xdalys.lt veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Tiekėjas neatsako už jokius Vartotojo nuostolius, susijusius su xdalys.ltveikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

Tiekėjas įsipareigoja gavęs Vartotojo mokėjimą, pervesti prekės kainą tikrajam pardavėjui, paimti prekę iš šio ir pristatyti Vartotojo užsakytas prekes Vartotojo nurodytu adresu Taisyklėse nurodytomis sąlygomis. 

PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su PVM.

Skelbime nurodytos prekių kainos (toliau vadinama xdalys.lt kaina) susideda iš dviejų dalių:

Tikrojo pardavėjo nurodytos prekių kainos (toliau vadinama Prekės kaina);

bei Tiekėjo atlyginimo už paslaugas, kuri sudaro nuo 10% iki 30% procentų nuo Prekės kainos (toliau vadinama Tiekėjo atlyginimas). Tiekėjo atlyginimas skirtas padengti Tiekėjo, vykdant Vartotojo užsakymą, patirtoms išlaidoms (įskaitant, bet neapsiribojant pavedimo mokesčiu, svetainės administravimo, prekės parvežimo į tiekėjo sandėlį išlaidas ir kt.) padengti.

Skelbimuose nurodomos dvi kainos – xdalys.lt kaina, prekes atsiimant Tiekėjo sandėlyje bei xdalys.lt kaina, prekes pristatant Vartotojo nurodytu adresu (tokiu atveju prie xdalys.lt kainos dar pridedama ir kurjerio paslaugų kaina).

Vartotojas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

per „mokėjimai.lt“ sistemą.

per „PayPal“ sistemą.

paprastu bankiniu pavedimu.

Atsiskaitydamas 36 punkte numatytais apmokėjimo būdais, Vartotojas įsipareigoja sumokėti nedelsdamas po užsakymo suformavimo. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

Vartotojas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Vartotojo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. TiekėjasVartotojo pirktų prekių PVM sąskaitas faktūras taip pat patalpina xdalys.lt skiltyje „Jūsų paskyra“. PVM sąskaitos faktūros aukščiau nurodyta forma pateikiamos Vartotojui ne vėliau kaip iki prekių perdavimo jam momento. Vartotojui pateikus užsakymą, xdalys.lt, skiltyje „Jūsų paskyra“ jis mato ir gali atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, pristatymo mokesčiai ir kiti remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.

Tiekėjas ir Vartotojas susitaria, kad Vartotojui pateikus prekės užsakymą ir Tiekėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Vartotojui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Vartotojui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.

 

PREKIŲ PRISTATYMAS

Prekės Vartotojui pristatomos Tiekėjo sandėlyje, esančiame adresu Paribio g. 12, Vilnius arba Vartotojo, užsakant prekes, nurodytu prekių pristatymo adresu.

Prekes pristato Tiekėjas arba jo įgaliotas atstovas.

Tiekėjas pateikia prekes Vartotojui per 3 darbo dienas po to kai gauna prekę iš Tikrojo pardavėjo (Tiekėjas privalo informuoti Vartotoją jo nurodytu el.paštu apie tai, kad prekė gauta iš Tikrojo pardavėjo). Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Tikrasis pardavėjas nebeturi užsakytos prekės, o Vartotojas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Vartotojas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Vartotoju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas, analogiškos prekės pateikimo arba sumokėtos kainos grąžinimo tvarką.

Visais atvejais Tiekėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Vartotojui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Vartotojo kaltės arba dėl nuo Vartotojo priklausančių aplinkybių. 

Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus apmokėjimą už prekes.

Vartotojas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Vartotojo pateiktais duomenimis, Vartotojas neturi teisės reikšti Tiekėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Prekių pateikimo Vartotojui metu Vartotojas privalo kartu su Tiekėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą ir (ar) prekių kiekio ir (ar) kokybės ir (ar) asortimento neatitikimą Vartotojas privalo tai nurodyti Tiekėjo arba jo įgalioto atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame Prekių pristatymo dokumente ir (ar) surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą.

Vartotojui ar jo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius Tiekėjo ar jo įgalioto atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame Prekių pristatymo dokumente be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka  pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame Prekių pristatymo dokumente, tinkamai atliktos ir Tiekėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Vartotoją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų.

Pristačius prekes Vartotojo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Vartotojui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar Prekes faktiškai priima Vartotojas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu.

Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Vartotojas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Tiekėją. Priešingu atveju Vartotojas praranda teisę reikšti Tiekėjui reikalavimus, susijusius su Prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

Nuosavybės teisė į Prekes bei Prekių atsitiktinio žuvimo, praradimo ar sugadinimo rizika pereina Vartotojui nuo Prekių perdavimo momento, kuris įforminamas pasirašant Sutartyje numatytą Prekių priėmimo – perdavimo dokumentą. Nuo šio momento materialiai atsakingu už Prekes tampa Vartotojas.

 

PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

Kiekvienos xdalys.lt prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančioje prekės nuotraukoje. Esant abejonėms ar iškilus klausimams dėl prekių savybių ir/ar kokybės, Vartotojas turi kreiptis į Tiekėją, jo nurodytais kontaktais.

Tiekėjas neatsako už tai, kad interneto svetainėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Vartotojui rekomenduojama kreiptis į svetainės xdalys.lt konsultantą dėl papildomos prekės informacijos.

Vartotojas žino, kad prekė gali būti naudota ir kad Tiekėjas nėra Prekės pardavėjas ir/ar savininkas, ir/ar gamintojas ir pan.

Kadangi Tiekėjas nėra Prekės pardavėjas ir/ar savininkas, ir/ar gamintojas ir pan. jis neprisiima jokių įsipareigojimų dėl Prekės kokybės ir/ar jos atitikimo šioms Prekėms keliamiems įprastiems kokybiniams reikalavimams.

Tiekėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Vartotojas ar asmenys, kuriems Vartotojas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, pažeidė Prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir (ar) sandėliavimo taisykles ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas gamtinių reiškinių, nenugalimos jėgos, pašalinio fizinio, cheminio ar kitų žalingų veiksnių poveikio arba atsiradęs dėl Vartotojo ar trečiųjų asmenų kaltės.

 

NEKOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

Vartotojas supranta, kad prekės gali būti naudotos, kad Tiekėjas tik tarpininkauja tarp Tikrojo prekės pardavėjo ir Vartotojo, padėdamas Vartotojui surasti, pasirinkti, susipažinti su siūloma preke, užsakyti prekę, sumokėti prekės kainą bei pristatydamas prekę į Vartotojo pasirinktą vietą. Vartotojas supranta, kad dėl šių priežasčių esant Prekių trūkumams jis turi kreiptis tiesiogiai į Tikrąjį pardavėją, kurio (Teikėjui žinomus) duomenis Vartotojui privalo nurodyti Tiekėjas. Tiekėjas įsipareigoja bendradarbiauti ir teikti pagalbą Vartotojui siekiant grąžinti nekokybišką prekę Tikrajam pardavėjui.

Primename, kad parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. Žemiau Vartotojo patogumui nurodome esmines šių taisyklių sąlygas.

Pirkėjui grąžinant Prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

Grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje.

Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta ir grąžinta per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo datos.

Grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).

Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).

Jei Pirkėjas nesilaiko šiame aukščiau nustatytos Prekių grąžinimo tvarkos, Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių.

Prekės keičiamos ar grąžinamos vienoje iš Pardavėjo prekybos vietų. Pirkėjas Pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo Prekės trūkumus ir Pirkėjo pagal Taisyklių nuostatas pasirinktą reikalavimą.

Jeigu pirkėjas nepateikia Prekės pirkimą-pardavimą iš Pardavėjo patvirtinančio dokumento, Prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

Kadangi prekės gali būti naudotos, atkreipiame dėmesį, kad tuo atveju jei Vartotojui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis gali pasinaudoti teise per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių pardavimo dienos, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke, tik esant pardavėjo sutikimui.

 

ATSAKOMYBĖ

Vartotojas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Vartotojas nepateikia tikslių asmens duomenų, Tiekėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Vartotojo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

Vartotojas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

Užsiregistravęs Vartotojas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei xdalys.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie interneto svetainės naudodamasis Vartotojo prisijungimo duomenimis, Tiekėjas šį asmenį laiko Vartotoju.

Tiekėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Vartotojas, neatsižvelgdamas į Tiekėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Garantinėmis taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Jei Tiekėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Tiekėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

Pardavėjas neatsako dėl Vartotojo ir Tiekėjo partnerių, kurių paslaugas Tiekėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

APSIKEITIMAS INFORMACIJA

Tiekėjas visus pranešimus siunčia Vartotojo registruojantis pateiktu elektroninio pašto adresu.

Vartotojas visus pranešimus ir klausimus siunčia Tiekėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Vartotojas ir Tiekėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Tiekėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Tiekėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Vartotojo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką) laikoma pateikta Vartotojui raštu.

Šios Taisyklės neriboja teisės aktuose nustatytų vartotojų teisių.